Cookie beleid Merefeldia

De website van Merefeldia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemeen

Onderstaand een chronologisch overzicht over het verleden van onze vereniging. Statutair gezien werd de RKSV Merefeldia opgericht op 4 december 1949. Echter werd er voor de Tweede Wereldoorlog ook al gevoetbald in Nederweert. Vandaar dat we ook graag de periodes voor de heroprichting nader toelichten.


Periode 1909 - 1926
In het voorjaar van 1909 voetbalde een groot aantal Nederweerter jongelui op een weiland in de Weertersteeg (thans Paulus Holtenstraat). Vanuit deze groep groeide het verlangen een voetbalclub op te richten. Bij "Janse de Post", die vlak bij de voetbalweide woonde, werden gesprekken gevoerd, die uiteindelijk resulteerden in de oprichting van een voetbalclub op 29 april 1909. De jongelui gaven de nieuwbakken club de naam "Nederweertsche R.K. Voetbalvereeniging Merefeldia". (De naam Merefeldia ontleenden ze aan de oude plaatselijke benaming voor Nederweert, nl. Mereveld. Dit woord draagt de namen MEER en VELD in zich; m.a.w. de naam van meren, moerassen en vennen en van velden en akkers. De naam Merefeldia paste dus uitstekend bij de geografische gesteldheid van de bodem hier in vroegere tijden).

De eerste voorzitter werd Pierre Sneijers. Merefeldia trad reeds één dag later officieel naar buiten bij gelegenheid van de viering van de geboorte van prinses Juliana. Het speelterrein in de Weertersteeg werd spoedig verlaten. Men had een betere speelweide gevonden in de Peelsteeg op een terrein op de "Klutjes-Heide" achter de boerderij van "Monne-Sjef". Iedere zondag na het lof togen de voetballers richting Peelsteeg. Palen en latten, bestemd voor de goals, werden meegenomen en bij aankomst werden de goals opgebouwd. Voetbalschoenen waren voor de jongelui in die tijd een overdreven luxe, dus alvorens hun partijtje te beginnen werden de gewone schoenen van "lederen neuzen" voorzien. Dat bij het voetballen meermalen zo'n "voetbalneus" met bal en al het doel in vloog, deerde niemand; het verhoogde zelfs nog de pret. Na afloop van hun partijtje moesten de goals natuurlijk weer afgebroken en meegenomen worden. Er werden in die tijd enkel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen clubs uit de omgeving. Per fiets of per rijtuig trok men er dan op uit. De knapzak natuurlijk goed gevuld mee, want men kwam gewoonlijk laat terug, vooral als men de wedstrijd winnend had afgesloten.

Bij de viering van het tienjarig bestaan in 1919 stond de hele Nederweerter gemeenschap achter Merefeldia. Een collecte door de parochie bracht in die dagen ruim f 1.300,- op, hetgeen toentertijd een kapitaal was. Dat men na dit geslaagde feest uitzag naar een ander sportterrein, dichter bij het dorp gelegen, lag voor de hand. Er werd nog een aantal wedstrijden gespeeld op een weide van de familie Konings op Staat, totdat in de zomer van 1920 de familie Trouwen bereid werd gevonden de boomgaard achter het café te rooien om hier een voetbalterrein aan te leggen. In het najaar van 1920 voetbalde Merefeldia hier haar eerste wedstrijd. (Men zou hier blijven spelen tot in 1946). Merefeldia behoorde in die periode tot de sterksten in de kompetitie. Het was dan ook jammer dat meermalen de beste spelers vertrokken, waardoor de vereniging terugviel. In 1926 kwam het zover, dat deelname aan de kompetitie stop kwam te liggen en de voetbalclub hield op te bestaan.


Periode 1928 - 1946
In 1928 kwam er nieuw leven in de brouwerij. De heroprichting van Merefeldia vond plaats. Er werden nieuwe statuten gemaakt en deze werden zo samengesteld dat men met de oude club geen binding meer had en dat men zodoende ook haar schulden niet behoefde over te nemen. De naam "Nederweertsche R.K. Voetbalvereeniging Merefeldia" werd gewijzigd in "R.K. Sportvereniging Merefeldia". Op 3 september 1928 werd een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter werd dhr. C.P. Westland. Er traden 30 leden tot de nieuwe vereniging toe. Ook het oude sportterrein werd weer in ere hersteld. Er was toentertijd veel liefhebberij voor de voetbalsport en het eerste jaar werd reeds het kampioenschap in de eerste klasse R.K.L.V.B. behaald.

In 1930 trad Merefeldia toe tot de toen opgerichte Kring Weert. In deze kring werd ook een jeugdkompetitie ingesteld en hieraan namen de Merefeldia junioren deel. Het voornaamste kampioenschap dat in vroegere jaren behaald werd, was zeker dat van het seizoen 1930-1931 toen Merefeldia, met nog zeven andere clubs, in de eerste klasse R.K.L.V.B. speelde. Samen met N.A.S. uit Swalmen eindigde Merefeldia bovenaan. Een beslissingswedstrijd op Sacramentsdag 1931 op het veld van Nivea te Roermond moest uitkomst brengen. Merefeldia won deze wedstrijd, na verlenging, met 4-3 en promoveerde naar de Overgangsklasse. Het kampioenschap werd groots gevierd. De hele gemeenschap feestte mee. Vele oud-Merefeldianen bewaren aan dit kampioenschap nog de beste herinneringen.

Naast de sportafdeling van Merefeldia bestond er in die tijd ook een toneelafdeling. Had de sportafdeling uitstekende krachten, zo ook de toneelafdeling. De bezielende leiding was in handen van Harrie Coumans en Jac Körner. In 1931 werd het oorlogsdrama De Groote Waanzin en in 1932 Meneer Klaproos en "Een Oudejaarsavond" opgevoerd. Bij het vijfjarig bestaan in 1933 werd een groot openluchtspel "In Paradiso" opgevoerd op vijf achtereenvolgende zondagen. Zo had Merefeldia naast haar goede naam op sportgebied ook een uitstekende naam op toneelgebied. In 1932 kreeg Merefeldia een clubvlag, die op zondag 11 september in de H. Mis van 8.00 uur door de Geestelijk adviseur werd gezegend.

Merefeldia boekte in dit tijdvak meerdere gunstige resultaten en leverde meerdere spelers aan de Kringelftallen en aan de Gewestelijke elftallen. Jammer was het altijd voor de club dat in een tijdperk van bloei meerdere goede spelers, en gewoonlijk de beste, overgingen naar grotere clubs in de naburige steden Roermond en Weert. Er zijn zelfs spelers in Eindhoven en Tilburg gaan voetballen. Dat de Tweede Wereldoorlog ook voor Merefeldia stilstand betekende, kan niemand verbazen. Na de oorlog werden nog enkele wedstrijden gespeeld tegen Engelse militairen, die hier ruim een halfjaar gelegerd waren. In 1946 kwam er een grote teruggang in de sport en ging Merefeldia voor de tweede maal ter ziele.


De heroperichting in 1949
De oprichting van het huidige Merefeldia. In de jeugdbeweging "Jong Nederland" werd direkt na de Tweede Wereldoorlog veel aandacht besteed aan het voetballen. Jong Nederland beschikte toentertijd over een leuk veldje aan de Mgr. Kreijelmansstraat. Toen er in 1948, ook buiten de jeugdbeweging om, steeds meer belangstelling voor de voetbalsport ontstond, werd er een zogenaamde Commissie van Goede Diensten uit de Standenvereniging opgericht om de mogelijkheid tot voetbal (in kompetitieverband) verder te onderzoeken. Vanuit deze commissie volgde toen de oprichting van een Sportcomité op initiatief van o.a. kapelaan J. Janssens en bakker Hub Janssen. Naast de kapelaan en de bakker hadden hierin zitting dokter H. Florie, wethouder M. Houtappels en de heer J. Kirkels. Tegenstanders waren er echter ook, getuige de opmerking van een geachte ingezetene: "Ze kunnen veel beter gaan handballen, dan elkaar de schenen kapot trappen".

Op 4 december 1949 was het dan eindelijk zover. Tijdens een druk bezochte vergadering na de Hoogmis in het Patronaat kwam men tot de (her)oprichting van R.K. Sportvereniging Merefeldia. Er traden meteen 60 leden tot de vereniging toe. Bakker Hub Janssen werd voorzitter, meester v.d. Heuvel secretaris/penningmeester en kapelaan Geurts geestelijk adviseur.


De vijftiger jaren
In het seizoen 1950-1951 werd voor het eerst deelgenomen aan de kompetitie (met 2 elftallen). Het eerste elftal speelde in de tweede klasse K.N.V.B. afdeling Limburg. Ondertussen was men begonnen met de aanleg van een nieuw sportterrein bij Sjeng Greijmans in Strateris. In 1951 was dit speelveld helemaal gereed met een buitenafrastering en een veldafzetting met betonpalen en spoorrails. Het terrein werd feestelijk in gebruik genomen met de wedstrijd MVV - Eindhoven. Het grasmaaien was in die tijd een groot probleem. Het bestuur brak zich het hoofd over drie mogelijkheden: maaien met de zeis door de leden, zelf een maaimachine in elkaar zetten of schapen op het veld laten grazen. In 1952 vond de eerste aarzelende start plaats van de Merefeldia-Jeugd in de kompetitie. Ook verscheen in dat jaar voor het eerst een clubblad "Het Merefeldiaantje". Hoewel er in de vijftigerjaren nog geen damesvoetbal was, mochten de dames wel steunend lid van Merefeldia worden.

In het seizoen 1952-1953 begon Merefeldia met het in Limburg en Noord-Brabant zeer bekende Zilveren Turftoernooi. Zeer veel clubs namen hieraan deel. Een geweldig toernooi (met voor de ouderen de nog wel beruchte Wilhelmina-kwestie), dat tot in 1961 stand hield. Door een grote toename van het aantal leden werd met verlangen uitgezien naar een tweede speelveld. In een gesprek met de Gemeente kreeg Merefeldia te horen dat er plannen waren voor de aanleg van een kompleet nieuw sportpark in de nabije toekomst. Het bleef echter bij plannen...

In het seizoen 1955-1956 werd aangevangen met de aanleg van een tweede speelveld, met een primitieve trainingsverlichting. Intussen kreeg ook de jeugd steeds meer belangstelling voor de voetbalsport. In 1956 namen 2 A-elftallen en 1 B-elftal aan de kompetitie deel. In 1957 werd het tweede speelveld in gebruik genomen. In Maastricht werd een overkomplete houten noodwoning op de kop getikt en naar Nederweert vervoerd. Na enige renovatie werd deze woning het eerste eigen kleedlokaal van Merefeldia. Om de kas te spekken werden er in de vijftiger jaren diverse aktiviteiten ontplooid o.a. dansavonden, auto-oriëntatieritten, Persilemmertjes-spaaraktie, verkoop van Merefeldia-speldjes. Ook werd er na elke vergadering een collecte gehouden voor het trainingsfonds. De opbrengst varieerde van f 6,- tot f 15,-. Op 25 augustus 1958 ontving Merefeldia de Koninklijke Goedkeuring. De toneelvereniging van het vroegere Merefeldia was inmiddels een zelfstandige vereniging geworden onder de naam Mereveld en boekte nog steeds enorme successen.


De zestiger jaren
In 1960 werd de verkiezing van sportman van het jaar ingesteld. Jac Tullemans ging voor de eerste keer met deze eer strijken. In het seizoen 1961 -1962 werd het 12½-jarig bestaan gevierd met een H. Mis, een voetbalfilmavond en een balavond. In dat seizoen verschenen ook de eerste reclames op de betonnen schutting bij het speelveld. De groei van Merefeldia was intussen niet meer te stuiten. In het seizoen 1962-1963 namen 3 senioren- en 7 jeugdelftallen aan de kompetitie deel. In 1963 werd ook de huidige veteranen-afdeling opgericht. 0p 30 april van dat jaar speelde zij haar eerste wedstrijd. De veteranen zouden tussen 1963 en 1989 nog veel van zich doen spreken, niet alleen op voetbalgebied, maar ook op het financiële vlak, bijvoorbeeld bij de Nederweerter braderieën en de Expo's.

Vanuit Merefeldia-voetbal werd op 19 januari 1963, Merefeldia-handbal opgericht. Tegenwoordig een bloeiende zelfstandige vereniging, inmiddels in 2015 gefuseerd tot MEOS. 0p 18 maart 1964 kon in een wedstrijd tegen EHV Eindhoven de eerste komplete terreinverlichting in gebruik worden genomen. Wat een luxe! In geheel Midden-Limburg kon men op twee plaatsen wedstrijden met kunstlicht spelen nl. in Heel en bij Merefeldia in Nederweert. De totale kosten waren ± f 3.500,-. De lichtmasten werden via... via... op de kop getikt bij de Staatsmijnen voor de somma van f 200,- en twee kistjes asperges. Door de enorme ledengroei moesten steeds meer mensen zich inzetten voor de belangen van Merefeldia. Er werd dan ook in 1964 een onderscheiding ingesteld, de Merefeldia-speld, een draagspeld in edelmetaal ter onderscheiding van leden met grote verdiensten voor de club. De eerste Merefeldia-draagspeld werd in 1965 uitgereikt aan Jo Bruekers.

Merefeldia begon steeds professioneler te werken. In 1964 kwam er voor het eerst een duidelijke taakverdeling en taakomschrijving binnen het bestuur. Er werd voortaan in 6 afdelingen gewerkt: - algemene zaken, - financiën, - administratie/secretariaat, - voetbalzaken, -accommodatie en - jeugdzaken. Er werd ook voor het eerst in de boekhouding gewerkt met een begroting van inkomsten en uitgaven. Tegen het einde van de jaren zestig namen maar liefst 8 jeugdelftallen aan de kompetitie deel.


De zeventiger jaren
In 1970 kreeg Merefeldia haar eerste echte geluidsinstallatie en de eerste kleedgelegenheid van 1958 kon vanaf 1970 als materialenberging worden gebruikt, daar Merefeldia de beschikking had gekregen over een prachtige nieuwe houten accommodatie, waarin zich niet alleen kleedruimtes bevonden, maar ook een toilettengroep, douches met warm en koud water en een vergaderruimte. In het seizoen 1971-1972 moest Merefeldia door een enorme toeloop van senioren en jeugd gebruik gaan maken van een matig voetbalterrein aan de Pannenweg. De schreeuw om meer velden werd steeds heviger. Er werd fluisterend gesproken over een nieuw sportpark in Nederweert-West.

Het jaar 1972 werd het jaar van onderhandelen met de gemeente Nederweert over het tot stand brengen van een nieuw sportpark. Er vonden vele harde, maar zakelijke gesprekken plaats tussen B en W en de sportparkcommissie van Merefeldia, hetgeen tenslotte resulteerde in een prachtig sportcomplex, met kleedaccommodatie en kantine. De aanleg en de bouw was een staaltje van geweldige samenwerking tussen Gemeente en Merefeldia, en met een fantastische steun van diverse Nederweerter bedrijven en een geweldige, belangeloze inzet van vele leden en vele veteranen. Theo Verheijen werd uitgeroepen tot bouwheer. Op 5 september 1973 werd het nieuwe sportpark in gebruik genomen met een schitterende muzikale omlijsting van harmonie Sint Joseph en met de wedstrijd Merefeldia 1 - MVV 1.

Merefeldia beschikte nu over 2 wedstrijdvelden, 1 ½ trainingsveld met verlichting, 4 kleedgelegenheden, 2 scheidsrechterskamers, een materialenberging en een kantine. Het ledenaantal bleef enorm groeien. In 1979-1980 namen 13 senioren- en 16 jeugdelftallen aan de kompetitie deel. De jeugdafdeling maakte in de zeventiger jaren naast het voetballen ook gebruik van zomerkampen. In 1972 trok men voor het eerst naar Helvoirt. Dug-outs verschenen in dit decennium langs het hoofdterrein, rond het veld werden reclameborden geplaatst en bij de ingang werd een nieuwe kassa gebouwd. Helaas stierf het clubblad "Het Merefeldiaantje" na 21 jaren een stille dood in december 1977. Aan het einde van het seizoen 1978-1979 werd voor het eerst het Merefeldia Mix-toernooi gespeeld. Dit evenement sloeg enorm aan en heeft bestaand tot de eeuwwisseling. In 1979 werden de dames aktief op de groene mat.


De tachtiger jaren
In het seizoen 1980-1981 namen maar liefst 32 elftallen aan de competitie deel, een record. De accommodatie onderging in 1981-1982 een aanzienlijke uitbreiding met twee kleedlokalen, een scheidsrechterslokaal, een berging, een EHBO-ruimte-en een bestuurskamer. De jaaromzet bereikte in dat seizoen voor de eerste keer in het bestaan de f 100.000,-. Ter vergelijking: in het seizoen 1965-1966 lag de jaaromzet nog onder de f 10.000,-. Frans en Bep Gommans-Feijen werden in de zomer van 1981 geïnstalleerd als beheerders en groeiden uit tot hét gezicht van de Merefeldia-kantine. Op 1 januari 1982 bleek de eerste nieuwjaarsreceptie in de kantine een enorm succes. In het seizoen 1983-1984 werd, na vele debatten met o.a. de Gemeente, een beregeningsinstallatie aangeschaft. Intussen waren op alle speelvelden dug-outs verschenen en kon het grote aantal reclameborden rond het hoofdterrein niet meer geplaatst worden, zodat men een tweede etage moest zoeken boven de staantribune. Op 27 december 1985 werd door een aantal fervente supporters de Merefeldia Supportersclub opgericht. Mede door de enorme steun van deze supporters werd Merefeldia 1 in 1986 kampioen in de derde klasse K.N.V.B. en promoveerde naar de tweede klasse. Dit was de hoogste trap die Merefeldia ooit bereikte. Helaas volgde in 1987 weer degradatie naar de derde klasse. In 1988 vierden de veteranen een groot feest, zij bestonden immers 25 jaar. Aan het einde van de tachtiger jaren, bij het 40-jarig jubileum, kan Merefeldia met trots terugblikken op de voorbije jaren en met veel vertrouwen uitkijken naar het jaar 1999, om dan op grootse wijze haar 50-jarig bestaan te vieren.


De negentiger jaren
Net als de Nederweerter bevolking groeit ook Merefeldia gestaag. Het eerste elftal is een stabiele derdeklasser en kent daar nauwelijks hoogte- en dieptepunten. In het begin van de jaren negentig wordt een feestcomité opgericht welk een begin maakt aan de nog altijd succesvolle Rabbuizersbal, Merefeldia's jaarlijks terugkerend carnavalsfeest. Sinds 1991 wordt er telkens een prins, prinses of prinsenpaar uitgeroepen. In 1995 neemt het echtpaar Frans en Bep Gommans afscheid van 'hun' kantine en worden opgevolgd door Geert en Geertje Maes. In het seizoen 1996/'97 wordt Merefeldia 1 op de laatste speeldag in een thuiswedstrijd kampioen in de 3e klasse C. De kroon op een prachtig seizoen, waarbij ook Merefeldia 3, 5 en 6 de titel binnenhaalden. Tijdens de laatste jaren van de twintigste eeuw wordt duidelijk dat Merefeldia in de huidige accommodatievorm niet verder kan groeien en worden er opnieuw plannen gemaakt voor een uitbreiding om een ledenstop te kunnen voorkomen. In 1999 viert Merefeldia haar 50-jarig bestaan tijdens een feestweekend. Tijdens dit jubileum presenteert de vereniging een nieuw clubblad: Inworp.


Na de eeuwwisseling
De eeuw begint voor Merefeldia 1 niet goed. In een seizoen waarin het wordt 'uitgeleend' in district Zuid I van de KNVB is degradatie onvermijdelijk. Voor het eerst sinds 1980 wordt er in de vierde klasse gevoetbald. In 2001 neemt Merefeldia haar vernieuwde accommodatie in gebruik. Met een gloednieuwe kantine, toiletgroepen, bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat, archiefruimte en twee extra kleedkamers kan de vereniging weer jaren vooruit en bovendien verder doorgroeien. Het ledenaantal bij de eeuwwisseling was net boven de 600. Geert en Geertje Maes stoppen na zeven seizoenen in 2002 met het uitbaten van de kantine; ze worden opgevolgd door Frans en Bep Gommans, het echtpaar dat in de vorige eeuw deze taak ook al vijftien jaar volbracht.

Een hoogtepunt wat tegelijk een dieptepunt is in de geschiedenis van Merefeldia 1 vindt plaats op donderdag 8 mei. In Someren speelt Merefeldia 1 een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de 4e klasse E tegen HVV Helmond. Beide ploegen eindigden met een gelijk aantal punten in de reguliere competitie. Het duel wordt ontsierd door rode kaarten van HVV en met een 0-0 eindstand volgt logischerwijs een verlenging. Na 120 minuten zal Merefeldia bij een gelijke stand de kampioen zijn, wegens een beter doelsaldo. Hoewel Merefeldia op 1-0 komt door Ben van Ekerschot, komt het laatste fluitsignaal niet. Na HVV's vierde rode kaart komen supporters uit Helmond het veld op en wordt de scheidsrechter en een assistent-scheidsrechter gemolesteerd. De politie moet een eind komen maken aan de complete voetbalchaos. Nadat de KNVB de zaak heeft onderzocht wordt Merefeldia alsnog uitgeroepen tot kampioen; HVV Helmond wordt uit de competitie genomen een degradeert.

In 2004 krijgt Merefeldia de beschikking over een eigen website, ook Merefeldia-tv is niet meer weg te denken in de kantine. Bij een bestuurlijke crisis in het vroege voorjaar van 2005 stappen alle bestuursleden op. Het duurt vier maanden alvorens Merefeldia weer de beschikking heeft over een voltallig bestuur. Hoewel de seniorenafdeling tijdelijk krimt naar een minimum van zes heren- en een damesteam, bereiken we bij de jeugd een piek met dertig teams. Meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland en ook Merefeldia merkt dit. Bijna jaarlijks wordt er een vrouwenteam en minstens vier complete meisjesteams ingeschreven. In 2008 loopt Merefeldia 1 op de laatste speeldag het kampioenschap mis, maar de finale van de nacompetitie wordt wel bereikt. Helaas is Brevendia 1 op Sportpark Drakensteyn met 2-0 te sterk.

In het kader van het 60-jarige jubileum speelt Merefeldia 1 op 11 juli 2009 een wedstrijd tegen eredivisionist Roda JC. Het treffen wordt bezocht door ruim 1300 toeschouwers en eindigt in 0-14. Twee maanden later staat de club uitgebreider stil bij het briljanten jubileumjaar en ook nu wordt er een feestweekend voor leden en alle Nederweertenaren georganiseerd. Aan het einde van het seizoen is het weer feest. Onder leiding van hoofdcoach Hein Poell promoveert Merefeldia 1 in de finale van de nacompetitie tegen OVCS alsnog naar de derde klasse.

In 2011 wordt een toekomstteam gevormd wat zich gaat bezighouden met het toekomstbestendig maken van Merefeldia. Vele leden dragen hieraan hun steentje bij met als doel te komen tot een strategische richting met een sterke organisatie bij een Nederweerts Merefeldia. Ondertussen wordt er veel werk verricht aan onze accommodatie. In 2013 wordt gestart met de renovatie van de verouderde kleedkamers 1 tot en met 6. De seniorenteams nemen allen een kleedruimte voor hun rekening en aan het einde van het seizoen is de vloer en het tegelwerk weer gloednieuw. Een jaar later wordt het kunstlicht op de trainingsvelden vervangen. De masten waren verouderd en het licht te beperkt. Een automatisch beregeningssysteem wordt in de zomer van 2014 aangelegd onder het hoofdveld en de twee andere speelvelden volgen een jaar later.

Na twee jaar vierde klasse is Merefeldia 1 weer terug waar het wil zijn. Thuis in de tweede nacompetitiewedstrijd tegen PSV'35 wordt op 31 mei 2015 promotie afgedwongen. In de verlenging schiet Niek Hoeben zijn team naar de derde klasse. De sportieve terugkeer wordt in de jeugdafdeling keurig opgepakt en de hoogste juniorenteams brengen de verenging weer terug op divisie- en hoofdklasseniveau. Zowel Merefeldia A1 als B1 worden in het seizoen 2015/'16 oppermachtig en vroegtijdig kampioen.

Daar waar de meeste verenigingen te maken krijgen met een ledenterugloop, groeit Merefeldia uit naar ruim 750 leden. Dit hoogtepunt wordt bereikt in februari 2017. Op initiatief van de zusterverenigingen wordt voor het eerst deze eeuw weer gestreden om de Gemeentebeker. In Ospel wordt Merefeldia na zeges op Eindse Boys en RKSVO de winnaar.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!